Disclaimer

De Stichting Poëziecentrum Nederland biedt u deze website en de informatie erop aan op voorwaarde dat u, zonder enig voorbehoud, instemt met de gebruiksvoorwaarden op deze pagina. Onder "informatie" verstaat de PcN   alle teksten, fotografisch materiaal, afbeeldingen en andere grafische items, alle lay-out, sjablonen, templates en structuren die de constructie, de vorm en de inhoud van deze website uitmaken.

 

1. Aansprakelijkheid

De Stichting PcN  aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van deze website of van de informatie erop. De teksten op deze website bezitten dan ook geen enkele juridische kracht.

De Stichting PcN heeft veel zorg besteed aan de ontwerp en onderhoud van deze website. De informatie erop komt van betrouwbare bronnen en werd waar mogelijk zorgvuldig gecontroleerd. Dit betekent niet dat PcN  de juistheid, volledigheid of geschiktheid van de informatie voor welk gebruik dan ook kan garanderen. Bovendien kan de informatie gewijzigd worden zonder voorafgaande kennisgeving.

De Stichting PcN  noch haar providers kunnen aansprakelijk worden gesteld voor eventuele storingen, fouten of onderbrekingen in de elektronische publicaties en verwante informatiediensten. Evenmin zijn zij aansprakelijk voor enige schade die het eventueel niet correct of onvolledig doorsturen van elektronische formulieren kan veroorzaken.

 

2. Gebruik beperkt tot persoonlijke doeleinden

Deze website is bestemd voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden. De gebruiker is niet gemachtigd om welke informatie dan ook die via deze website wordt verkregen op om het even welke manier en onder welke vorm dan ook te reproduceren voor niet-persoonlijke doeleinden of commercieel te exploiteren.

Gebruik en reproductie van fotomateriaal is uitdrukkelijk verboden. 
De eigendomsrechten van deze site behoren toe aan de Stichting PcN. 

 

3. Links en verwijzingen

Deze website bevat hyperlinks naar andere websites en verwijzingen naar andere informatiebronnen. De Stichting PcN controleert deze websites en deze informatie niet systematisch. Zij kan dus geen enkele garantie bieden aangaande de kwaliteit of volledigheid van deze informatie. Het aanbieden van deze hyperlinks impliceert niet dat PcN  de informatie die deze bronnen bevatten, zou goedkeuren. Noch impliceert dit enige samenwerking tussen PcN  en de uitbaters van deze sites.

De Stichting PcN  aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die zou kunnen voortvloeien uit het consulteren van informatie die zich op andere websites of bij andere informatiebronnen bevindt waarnaar de site van PcN  verwijst.

 

4. Bescherming van de persoonsgegevens

De gegevens die PcN  langs deze website van u ontvangt, worden opgenomen in de bestanden van PcN.   Zij dienen uitsluitend om u de door u gevraagde informatie te verstrekken en om onze dienstverlening aan u te verbeteren.

 

Namens het bestuur van de Stichting PcN, de voorzitter Jaap van der Weyden. 

 

Inloggen / registreren

Ik ben al gebruiker

Voer uw e-mail adres en uw wachtwoord in om u op de website te identificeren.

 

Wachtwoord vergeten?

 

Schakel JavaScript in om gebruik te maken van onze inlogfunctie

Voer uw e-mailadres in en klik op herstellen. Als u met het ingevoerde adres inderdaad al een account heeft bij ons zult u per e-mail een nieuw wachtwoord ontvangen.

Ik wens gebruiker te worden

Registreren Sluit popup